مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک

 

مطالعات ژئوتکنیک تونل اتوبان شهید بابایی تهران

 

پروژه مطالعات ژئوتکنیک تونل اتوبان شهید بابایی تهران:

این پروژه در شهر تهران جهت مطالعات تونل انجام گردیده است. عملیات حفاری در این پروژه شامل 1 گمانه 120 متری، 2گمانه 100 متری و یک گمانه 80 متری که کلا در مصالح آبرفتی حفاری شده اند انجام شده است. حفاری گمانه های آبرفتی تا اعماق 120 متر بدون استفاده از حداقل آب مصرفی با صعوبت بسیار انجام پذیرفت. با توجه به تنوع مصالح و ریزشی بودن گمانه ها در بعضی از مقاطع حداقل تا اعماق 100 متر کی سینگ گذاری انجام شد.
شرح خدمات پروژه:

1-حفاری 4 گمانه به اعماق 120 متر،100 متر،80 متر.

2-مطالعات منابع قرضه

3-انجام آزمایش های آزمایشگاهی بر روی نمونه های آب ،خاک .

4-ارایه گزارش نهایی.

 مطالعات ژئوتکنیک تونل اتوبان شهید بابایی تهران
 مطالعات ژئوتکنیک تونل اتوبان شهید بابایی تهران