مهندسين مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک

 

خدمات

 

مطالعات ژئوتکنيک خشکي

حفر گمانه هاي اکتشافي در مصالح سنگي و خاکي تا اعماق 250 متر

انجام آزمايش هاي برجاي مکانيک سنگ و خاک

انجام مطالعات ژئوفيزيک

انجام تزريق آزمايشي

ارائه خدمات مهندسي ژئوتکنيک

مطالعات ژئوتکنيک دريايي

انجام شناسايي هاي سطحي در بستر دريا

انجام آزمايشهاي شناسايي از روي شناور دريايي

ارائه خدمات مهندسي در زمينه ژئوتکنيک دريايي

مطالعات گودبرداري ها و ساختمان هاي بلند

مطالعات تونل و گمانه هاي عميق

تزريق آزمايشي و اجرايي