مهندسين مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک

 

مطالعات ژئوتکنيک در ساختگاه موج شکن بيردف

 

بندر بيردف در شهرستان کنارک و استان سيستان و بلوچستان واقع گرديده است. در اين ساختگاه 2 گمانه در ساحل خشکي به اعماق 25 و 15 متر حفاري گرديده است. جهت شناسايي بستر دريا تعداد 7 عدد نمونه گيري سطحي انجام شده است.

مطالعات ژئوتکنيک در ساختگاه موج شکن بيردف

مطالعات ژئوتکنيک در ساختگاه موج شکن بيردف

 

جهت انجام مطالعات ژئوتکنيک در ساختگاه موج شکن بيردف به دو روش زير اقدام گرديد:

الف) عمليات نمونه برداري در خشکي:

جهت عمليات حفاري در ساحل خشکي دريا از يک دستگاه حفاري اکر (Acker) با قابليت حفاري در مصالح آبرفتي و سنگ استفاده گرديده است. به همراه دستگاه حفاري فوق کليه لوازم نظير پمپ آب پيستون 140 ليتري و ابزار آلات حفاري شامل راد و کي سينگ و وسايل مربوطه جهت حفاري تا عمق حداکثر 40 متر بوده است.

ب) عمليات نمونه برداري از بستر دريا:

سيستم انتخاب شده جهت انجام نمونه برداري از بستر دريا به نحوي انتخاب شده که شرايط ذيل را تأمين نموده است:

   - امکان مونتاژ و دمونتاژ با حداقل امکانات

   - به آب اندازي و خارج کردن سريع از داخل آب

   - امکان شناسايي تا عمق 3 متر

   - پايداري در مقابل نيروهاي ناشي از عمليات نمونه گيري داخل آب با استفاده از لنگرهاي مناسب و استفاده از لوله جدار تا کف بستر.

با توجه به موارد فوق الذکر يک سطحه شناور در نظر گرفته شده که بوسيله لنگرهايي در جاي خود ثابت نگهداشته مي شود. امکان مونتاژ و دمونتاژ سطحه مورد نظر با توجه به سبک بودن آن مزيت اصلي اين روش مي باشد. جهت جابجايي اين سطحه از يک شناور مناسب استفاده مي گردد. با توجه به عمق نمونه برداري مورد نظر، ارتفاع دکل در نظر گرفته براي اين سطحه شناور به نحوي است که امکان اخذ نمونه را بوسيله نمونه گيرهاي مختلف فراهم مي نمايد. ميزان فرو رفت نمونه گير و توصيف ظاهري نمونه در محل انجام مي شود و نمونه هاي اخذ شده، از هر محل بسته بندي شده و جهت انجام آزمايش هاي آزمايشگاهي ارسال مي گردد. جهت تهيه نمونه از يک چکش به وزن حدود 60 کيلوگرم استفاده مي گردد.