مهندسين مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک

 

تصاوير پروژه هاي اتمام يافته

 

 

حفاري در مسير تونل

 

حفاري در ساختگاه بند انحرافي

 

حفاري در ساختگاه بند انحرافي

 

حفاري گمانه 350 متري در مسير تونل

 
 

حفاري در مسير تونل

 

حفاري در ساختگاه بند انحرافي

 

حفاري در ساختگاه بند انحرافي

 

حفاري گمانه 350 متري در مسير تونل

 
 

مطالعات منابع قرضه

 

مطالعات منابع قرضه

 

مهندسین مشاور ژئوتکنیک پارس کاوش

 

مهندسین مشاور ژئوتکنیک پارس کاوش

 
 

مطالعات منابع قرضه

 

مطالعات منابع قرضه