مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک

مطالعات ژئوتکنیک در ساختگاه موج شکن رودیک


این ساختگاه در استان سیستان و بلوچستان و شهرستان چابهار واقع شده است. مطالعات ژئوتکنیک در این ساختگاه با انجام 5 مورد نمونه برداری سطحی از بستر دریا به انجام رسیده است. با توجه به مشکلات اجرایی حفاری گمانه های خشکی انجام نگرفته است.

جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک در ساختگاه موج شکن رودیک به دو روش زیر اقدام گردید:

الف) عملیات نمونه برداری در خشکی:

جهت عملیات حفاری در ساحل خشکی دریا از یک دستگاه حفاری اکر (Acker) با قابلیت حفاری در مصالح آبرفتی و سنگ استفاده گردیده است. به همراه دستگاه حفاری فوق کلیه لوازم نظیر پمپ آب پیستون 140 لیتری و ابزار آلات حفاری شامل راد و کی سینگ و وسایل مربوطه جهت حفاری تا عمق حداکثر 40 متر بوده است.

ب) عملیات نمونه برداری از بستر دریا:

سیستم انتخاب شده جهت انجام نمونه برداری از بستر دریا به نحوی انتخاب شده که شرایط ذیل را تأمین نموده است:

   - امکان مونتاژ و دمونتاژ با حداقل امکانات

   - به آب اندازی و خارج کردن سریع از داخل آب

   - امکان شناسایی تا عمق 3 متر

   - پایداری در مقابل نیروهای ناشی از عملیات نمونه گیری داخل آب با استفاده از لنگرهای مناسب و استفاده از لوله جدار تا کف بستر.

با توجه به موارد فوق الذکر یک سطحه شناور در نظر گرفته شده که بوسیله لنگرهایی در جای خود ثابت نگهداشته می شود. امکان مونتاژ و دمونتاژ سطحه مورد نظر با توجه به سبک بودن آن مزیت اصلی این روش می باشد. جهت جابجایی این سطحه از یک شناور مناسب استفاده می گردد. با توجه به عمق نمونه برداری مورد نظر، ارتفاع دکل در نظر گرفته برای این سطحه شناور به نحوی است که امکان اخذ نمونه را بوسیله نمونه گیرهای مختلف فراهم می نماید. میزان فرو رفت نمونه گیر و توصیف ظاهری نمونه در محل انجام می شود و نمونه های اخذ شده، از هر محل بسته بندی شده و جهت انجام آزمایش های آزمایشگاهی ارسال می گردد. جهت تهیه نمونه از یک چکش به وزن حدود 60 کیلوگرم استفاده می گردد.


مطالعات ژئوتکنیک در ساختگاه موج شکن رودیک