مهندسين مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک

 

مطالعات ژئوتکنیک SKY Garden

 

مطالعات ژئوتکنيک پروژه الهيه (Sky Garden) پيرو جلسه مورخ 18/2/90 في مابين کارفرما و شرکت هندسه پارس کاوش (مهندس مشاور) مورخ 1/4/90 انجام پذيرفته است. مطابق توافقات به عمل آمده با کارفرما شرکت هندسه پارس به عنوان ناظر عمليات ژئوتکنيک در پروژه همکاري نموده است.

مطالعات ژئوتکنيک انجام يافته حفر گمانه هاي ماشيني و دستي، اخذ نمونه دست خورده و انجام آزمايش هاي صحرايي (نفوذ استاندارد، پرسيومتري، دان هول) و انجام آزمايشهاي آزمايشگاهي مي باشد.

به منظور تعيين نوع و ضخامت لايه هاي خاک، عمليات حفاري گمانه ها با استفاده از روش حفاري دوراني و به صورت مغزه گيري پيوسته انجام شده و با توجه به شرايط خاک، نمونه گيري به صورت دست خورده از لايه هاي مختلف صورت پذيرفت. شناسايي ها شامل 3 گمانه ماشيني (يک گمانه 60 متري و 2 گمانه 40 متري) به همراه حفر يک چاهک دستي به عمق 25 متر مي باشد.

مطالعات ژئوتکنیک مطالعات ژئوتکنیک