مهندسين مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک

 

مطالعات ژئوتکنيک قائم در يافت آباد تهران

 

پروژه مطالعات ژئوتکنيک قائم در يافت آباد تهران:

مطالعات ژئوتکنيک پروژه قائم در يافت آباد تهران در تاريخ 24/4/1390 في مابين شرکت مهندسين مشاور ژرف کاو آزمون و اين مشاورين منعقد گرديده است. اين مشاورين با توجه به زمانبندي 20 روزه عمليات صحرايي اقدام به تجهيز کارگاه با دو دستگاه حفاري نموده است. اين پروژه در منطقه 18 شهرداري تهران در منطقه يافت آباد واقع گرديده است. شرکت مهندسين مشاور عمران ايران نظارت بر اجراي پروژه را به عهده داشته است.

 

شرح خدمات پروژه به شرح زير مي باشد:

  • حفاري 2 گمانه اکتشافي به روش کرينگ (Corring) در لايه هاي آبرفتي، به عمق هر کدام 50 متر و در مجموع 100 متر

  • حفاري 6 گمانه اکتشافي به روش (Corring) در لايه هاي آبرفتي، به عمق هر کدام 35 متر و در مجموع 210 متر                                          

  • قرارگيري نمونه هاي لايه هاي آبرفتي در درون جعبه هاي چوبي مناسب به تفکيک Run حفاري

  • تهيه دقيق و کامل لاگ صحرائي در تمام گمانه هاي اکتشافي (لايه هاي آبرفتي) و ثبت در برگ لاگ صحرائي

  • تهيه کامل گزارش روزانه از فعاليت هاي انجام شده و دريافت تأييديه آن پس از پايان هر روز از نماينده کارفرما

  • انجام آزمايش ضربه و نفوذ استاندارد (SPT) در هر 2 متر و در محل تغيير لايه ها (در تمام گمانه هاي اکتشافي)

  • نمونه گيري به روش موم اندود در لايه هاي ريز دانه رسي

  • انجام آزمايش پيزومتر در 2 گمانه 50 متري جهت تعيين سطح آب زير زميني

مطالعات ژئوتکنيک قائم در يافت آباد تهران مطالعات ژئوتکنيک قائم در يافت آباد تهران مطالعات ژئوتکنيک قائم در يافت آباد تهران